Profiel van onze school

1. Een vrije gemengde katholieke basisschool

De kinderen kunnen bij ons alle jaren van de kleuterschool en alle leerjaren van de lagere school doorlopen. Nagenoeg alle kinderen van onze school komen uit onze gemeente. 

2. Een school met een hart

Onze school wil vooral een fijne gemeenschap vormen, een omgeving waar het aangenaam is voor leerkrachten en voor kinderen en waar ook plaats is voor de ouders. Het welbevinden van onze kinderen, ouders, leerkrachten en leden van de verschillende raden ligt ons zeer nauw aan het hart.

Uit de schoolenquête naar de ouders blijkt duidelijk dat dit geen loze woorden of beloften zijn: wij zijn een school met een hart!

3. Zorg voor kwaliteitsvol onderwijs

Belangrijk is dat de kinderen op het einde van de lagere school een degelijke basis hebben om verdere studies aan te vatten. We baseren ons op de ontwikkelingsdoelen voor de kleuters, de eindtermen voor het basisonderwijs en natuurlijk op de leerplannen van de Centrale Raad van het Katholiek Lager en Kleuteronderwijs.

Enkele klemtonen:

  • Het onderwijs moet eigentijds zijn: lesgeven moet afgestemd zijn op de wereld van vandaag.
  • We trachten kinderen tot fundamenteel leren te brengen.
  • We ontwikkelen inzichten, vaardigheden en houdingen waardoor kinderen beter kunnen omgaan met zichzelf en met de leefwereld van vandaag.
  • We proberen rekening te houden met de ontwikkeling van de kinderen doorheen de leerjaren, zonder evenwel de eigenheid van de leerkrachten en de kinderen te willen beperken.
  • We streven naar een gezamenlijke doelgerichtheid van alle participanten in het schoolgebeuren.

4. Dynamische school

Onze school uitbouwen en verbeteren vergt een persoonlijke betrokkenheid en inzet van velen. Wij staan open voor vernieuwingen, op voorwaarde dat ze verantwoord zijn.

Eigentijds onderwijs veronderstelt scholing en navorming van de leerkrachten. Nuttige informatie die leerkrachten verkrijgen op vormingsdagen of op vergaderingen, wordt ook doorgespeeld aan de directie en/of andere collega’s. De cursussen navorming worden gekozen in functie van de wensen of noden van de leerkrachten.

Hiermee samenhangend moet worden gestreefd naar voldoende en up-to-date didactisch materiaal. De schoolinfrastructuur, in functie van een zo aangenaam en efficiënt mogelijk leer- en leefklimaat, blijft een permanente zorg.

In de mate van het mogelijke nemen we deel aan parascolaire activiteiten, waaraan onze leerlingen op vrijwillige basis onder begeleiding kunnen deelnemen.

5. Een gezonde school

Als school stimuleren wij onze leerlingen en leerkrachten om deel te nemen aan allerlei sportieve activiteiten. Deze staan elders vermeld in dit plan. We laten het de plaatselijke sportclubs en jeugdverenigingen ook toe als zij aan ledenwerving willen doen via de school of wanneer zij lessen of stages willen organiseren. Affiches kunnen enkel mits toelating van de directie en op vastgestelde plaatsen.

Onze ruime speelplaatsen nodigen onze kinderen uit om actief te bewegen, te spelen.

Tijdens de lessen zorgen we voor voldoende beweging en rust.

Tevens zijn onze leerkrachten begaan met de verkeersveiligheid van onze kinderen. Tijdens de lessen werkelijkheidsonderricht wordt hieraan duidelijk aandacht besteed, maar ook de fietsbehendigheid komt tijdens de lessen bewegingsopvoeding regelmatig aan bod.

In onze school hebben we tevens veel aandacht voor een gezonde voeding. Snoepen en frisdranken worden geweerd en wekelijks houden we een fruitdag.

4.  Een school voor de natuur

Respect en bewondering opbrengen voor de natuur, dat willen wij onze kinderen graag leren. We zijn er bijzonder fier op dat we in onze school in Lille  in 2004 een natuur-educatieve tuin hebben gerealiseerd en dit in samenwerking met het Natuurcentrum “De Wulp” en de oudervereniging. Vanaf de allerkleinste kleuters ontdekken onze kinderen in deze tuin een mooi en wonderlijk stukje natuur.

Ook in onze vestiging Herent hebben we in samenwerking met de oudervereniging gezorgd voor een fijne tuin.

Natuurlijk moeten onze kinderen  af en toe zelf ook de handen uit de mouwen steken!

De klassen gaan op exploratie buiten de school, soms onder begeleiding van gidsen. Regelmatig werkt de ganse school rond een milieuproject.

We doen aan afvalpreventie en leren om het afval te sorteren.

5. Openheid naar de gemeenschap

Mede door de openheid en de doorzichtigheid van onze school trachten wij nauwe banden te onderhouden met de gemeentelijke en parochiale instanties en verenigingen. De expliciteit vindt u elders op deze site.